Sep 21

Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 – www.oasis.mkcl.org/dpp2013

Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 - www.oasis.mkcl.org/dpp2013

 
Following are the details given about the Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013, Read the Details care fully & Apply for this recruitment from the given links, For all updates & news about Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 keep visiting us.

Sr.No.Post NameRegistration Start DateRegistration End DateRemaining Days
1 Low Grade Stenographer ( English) - निन्मश्रेणी लघुलेखक ( इंग्रजी )Sep 17 2013 10:00AMOct 2 2013 11:59PM11 days
2 Clerk cum Typist - लिपिक टंकलेखकSep 17 2013 10:00AMOct 2 2013 11:59PM11 days
3 Peon - शिपाईSep 17 2013 10:00AMOct 2 2013 11:59PM11 days


अर्ज करण्यासाठीचे वेळापत्रक 


अनु.क्रमांक

कार्यक्रम
दिनांक
पासून
पर्यंत
१.अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधीदि १७.०९.२०१३दि ०२.१०..२०१३
२.संगणकीय चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)यांच्या शाखांमध्ये फी स्वीकृतीचा  कालावधीदि १८.०९.२०१३दि ०३.१०.२०१३
३.ज्या उमेदवारांनी बँकेमध्ये दिनांक ०३.१०.२०१३ पर्यंत भरती प्रक्रिया शूल्क जमा केले असेल त्यांचासाठी उरलेला ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी

दि ०५.१०.२०१३

४.लेखी परीक्षा
दि. २७.१०.२०१३

Application Fees Details Given Below : 

  • अर्ज शुल्क/ Application Fee
  • खुला प्रवर्ग / Open – 300/-
  • राखीव प्रवर्ग / Reserved - 150/-