Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 – www.oasis.mkcl.org/dpp2013

Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 – www.oasis.mkcl.org/dpp2013

 

Following are the details given about the Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013, Read the Details care fully & Apply for this recruitment from the given links, For all updates & news about Directorate of Prosecution Maharashtra Recruitment 2013 keep visiting us.

Sr.No. Post Name Registration Start Date Registration End Date Remaining Days
1 Low Grade Stenographer ( English) – निन्मश्रेणी लघुलेखक ( इंग्रजी ) Sep 17 2013 10:00AM Oct 2 2013 11:59PM 11 days
2 Clerk cum Typist – लिपिक टंकलेखक Sep 17 2013 10:00AM Oct 2 2013 11:59PM 11 days
3 Peon – शिपाई Sep 17 2013 10:00AM Oct 2 2013 11:59PM 11 days

अर्ज करण्यासाठीचे वेळापत्रक 
अनु.क्रमांक
कार्यक्रम
दिनांक
पासून
पर्यंत
१. अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी दि १७.०९.२०१३ दि ०२.१०..२०१३
२. संगणकीय चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)यांच्या शाखांमध्ये फी स्वीकृतीचा  कालावधी दि १८.०९.२०१३ दि ०३.१०.२०१३
३. ज्या
उमेदवारांनी बँकेमध्ये दिनांक ०३.१०.२०१३ पर्यंत भरती प्रक्रिया शूल्क जमा
केले असेल त्यांचासाठी उरलेला ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी
दि ०५.१०.२०१३
४. लेखी परीक्षा
दि. २७.१०.२०१३

Application Fees Details Given Below : 

  • अर्ज शुल्क/ Application Fee
  • खुला प्रवर्ग / Open – 300/-
  • राखीव प्रवर्ग / Reserved – 150/-