MKCL RTO Recruitment Result, Answer Key, Selection List 2014 mkcl.org

MKCL RTO Recruitment Result, Answer Key, Selection List 2014

Following are the Answer key of RTO Online Exam: 9 March 2014 and 16 March 2014, Candidates can compare this as reference & if any problem take an  “Objection on Paper” From your Login.

RTO Online Exam:9 March and 16 March Answer Key For Objection
RTO Online Exam:9 March and 16 March Answer Key For Objection

A. Online Exam held on 9th March 2014 

  1.  Slot One (9.30 AM to 11.00 PM)
  2.  Slot Two (12.00 PM to 1.30 PM)

B. Online Exam held on 16th March 2014 

  1.  Slot One (9.30 AM to 11.00 PM)
  2.  Slot Two (12.00 PM to 1.30 PM)
ज्या उमेदवारांची दिमार्च २०१४ रोजीव  दि१६मार्च२०१४ online  परीक्षा झालीआहे त्यांनी संबधित पदाच्या
उत्तरसुचीबाबतआक्षेपहरकतीअसतील त्यांनी दिनांक१९ मार्च २०१४ ते २६ मार्च २०१४ पर्यंत आपल्या
Login मधून Objection on Paper” यालिंकद्वारे Online पद्धतीने पाठवावेतत्यानंतर आलेली निवेदने
किंवा आक्षेप किंवा हरकतीविचारात घेतली जाणार नाहीत याची कटाक्षाने नोंद घ्यावी.