EPass Maharashtra SSC Scholarship Application – mahaeschol.maharashtra.gov.in

EPass Maharashtra SSC Scholarship Application Details – mahaeschol.maharashtra.gov.in

      भारत सरकारची शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

उद्देश

 • अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन/ उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.
 • विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे

अटी व शर्ती

 • विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा असावा
 • पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.०० लाखाच्या आत असावे.
 • एका कुटुंबातील सर्व मुले – मुली या योजनाच्या लाभास पात्र
 • वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक.
 • जातीचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडो आवश्यक
 • वयाची वयोमर्यादा नाही.
 • अर्जावर प्राचार्यांची सही व शिक्का आवश्यक.
 • सर्व मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी लागू.

खालील परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही

 • पुर्णकालीन नोकरी करणारा विद्यार्थी असल्यास व त्याचे आणि कुटुंबाचे मिळून वार्षिक उत्पन्न रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त होत असल्यास.
 • परत त्याच इयत्तेत शिकणारे विद्यार्थी (मात्र उत्तीर्ण झाल्यावर पुढील इयत्तेसाठी सदर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरतो)
 • दुसरी शिष्यवृत्ती स्वीकारल्यास.

लाभाचे स्वरूप

 • संपूर्ण शिक्षण फी, परीक्षा फी व विद्यापीठ/ महाविद्यालय यांनी मान्य
  केलेल्या इतर सर्व फीची रक्कम संबंधित महाविद्यालयाला अदा केली जाते.
 • विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत खालील दराने प्रतिमहा निर्वाह भत्ता
  दिला जातो. सदरचे सुधारित दर दि. १ जुलै २०१० लागू करण्यात आलेले आहेत.